Financiering persoonlijke dementie thuiszorg

Thuiszorg op maat moet voor iedereen toegankelijk zijn, maar dat is het niet. Tot die conclusie kwam ik tien jaar geleden, toen ik onderzoek deed onder een groot aantal mensen die thuiszorg ontvingen. Voor een aantal mensen was de situatie prima. Maar de meeste ondervraagden vertelden dat thuiszorg die zij ontvingen de kwaliteit van hun leven niet bepaald ten goede kwam. Zij zouden daar heel graag verbetering in zien.
Het onderzoek bracht nogal wat frustraties aan het licht. De top 3 frustraties van mensen die thuiszorg ontvangen ziet er als volgt uit.

– Geen vaste tijden waarop de zorg wordt geleverd
– Veel wisselende gezichten
– Te weinig tijd voor de zorg.

Als ik nu op huisbezoek ben bij mensen kom, hoor ik nog vaak dezelfde aandachtspunten.


Pgb bij dementie
Voor mensen met dementie is het extra belangrijk dat de zorg door vaste gezichten op vaste tijden wordt uitgevoerd. Met geduld en genoeg tijd. Dat is goed te realiseren met een pgb. Daarom wil ik dit keer ingaan op de regelingen rond het persoonsgebonden budget (pgb) om persoonlijke en prettige thuiszorg te realiseren. Met het pgb huur je zelf zorgverleners in en maak je afspraken over de zorg die zij geven, op jouw tijd, op de manier die het best bij jou past.


Drie regelingen
Het is goed om te weten dat er in feite drie verschillende pgb-regelingen zijn. Voor een pgb is een indicatie nodig. In welke regeling iemand valt en hoe de indicatiestelling is geregeld, hangt af van de soort zorg of begeleiding die nodig is.
Als het gaat om langdurige persoonlijke verzorging en verpleging worden de kosten via een pgb betaald door de zorgverzekeraar via de Zorgverzekeringswet (Zvw).
De kosten van begeleiding (individueel en groepsbegeleiding) worden vergoed uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Als er sprake is van een voortdurende zware en intensieve zorgbehoefte, dan komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in beeld. Het pgb wordt dan dus betaald vanuit de Wlz.


Betaling en eigen bijdrage
De betaling van de rekeningen van de zorgverleners verloopt als volgt. Als het pgb via de zorgverzekering loopt, stuurt de pgb-houder de facturen van de zorgverleners na goedkeuring naar de zorgverzekeraar op. De zorgverzekeraar maakt na goedkeuring het geld over aan de pgb-houder, waarmee deze de zorgverleners kan betalen.
Wie een pgb heeft vanuit de Wmo en de Wlz ontvangt het geld niet op de eigen rekening. Het pgb budget gaat dan namelijk naar de rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zorgverleners sturen hun facturen naar pgb-houder en deze stuurt ze, als ze akkoord zijn, naar de SVB. De SVB betaalt na goedkeuring vervolgens de zorgverleners uit.
Zowel bij de Wmo-regeling als die van de Wlz betaalt de pgb-houder een inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Hoe hoog de eigen bijdrage is, berekent het CAK. Via de website van het CAK kan een pgb-houder zelf ook de hoogte van de eigen bijdrage berekenen. Als het pgb via de zorgverzekering loopt, hoeft geen eigen bijdrage betaald te worden.


Advies
Het pgb geeft mensen die zorg nodig hebben de mogelijkheid om grip op en regie over hun eigen leven te houden. Maar voor wie geen ervaring heeft met dit soort regelingen en procedures, kan het een hele puzzel zijn om een pgb te krijgen. Veel informatie is te vinden op de website van Per Saldo, zoals bv de pgb-test. Deze test helpt mensen om na te gaan of zelf zorg organiseren met een budget bij ze past.

Scroll naar boven